Visie van de school

 

 

In 2016 is de visie van samenwerkingsschool De Humstee opgesteld. Op de margedag in april 2021 hebben we de visie passend gemaakt aan de werkelijkheid waarin wij (samen)werken en leven. Deze visie is in onze dagelijkse praktijk binnen het unitonderwijs te ervaren en te beleven. Daarnaast hebben we ambities geformuleerd voor de komende 2 jaar. De belangrijkste principes staan hieronder op een rijtje:

 

De kenmerken van de school als organisatie 

 • Er is ruimte voor ieder kind om op te groeien en zich te ontwikkelen met eigen denkbeelden en naar mogelijkheden. 
 • Er is respect voor de eigenheid van ieder individu.  
 • Er is een positief, veilig en uitdagend leef- en leerklimaat. 
 • We maken gebruik van talenten van leerkrachten en leerlingen. 
 • Er heerst rust in de school.

Kennis en vaardigheden 

 • De vaardigheden rekenen, taal en lezen vormen de basis van ons onderwijs en zijn de sleutel tot het zich eigen maken van kennis.  
 • Daarnaast bieden we thematisch wereldoriëntatie, taal, Engels en expressieve vakken aan.  
 • De metacognitieve vaardigheden zoals evaluatie op het leerproces en het bewust leren omgaan met sociale situaties zijn onmisbaar in het leerproces van kinderen. Deze vaardigheden leren we o.a. tijdens het taakwerk en de coachgesprekken.  
 • Om het zelfvertrouwen en de ontwikkeling van kinderen te versterken ontwikkelen we hun talenten (cognitief, sociaal, creatief en sportief). 

Organisatie van het leren 

 • Het kind is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen leerproces, in samenspraak met de leerkrachten en de ouders. 
 • Er wordt gewerkt aan persoonlijke doelen (in het portfolio).  
 • Vaste instructiemomenten zijn belangrijk 
 • Er wordt vanuit leerlijnen gewerkt in de onderbouw en bij taal en Engels in de midden/bovenbouw.
 • Samenwerkend leren en ICT hulpmiddelen worden effectief ingezet.  
 • De Stichting LeerKracht verbeterborden ondersteunen de leerprocessen in de units en het team.
 • Databorden worden ingezet om het onderwijs te verbeteren in zowel midden als bovenbouw.
 • We bieden wereldoriëntatie en expressieve vaardigheden projectmatig en geïntegreerd aan met behulp van Blink.

De plaats, aard en betekenis van de begeleiding 

 • Het eigenaarschap van de leerling staat bij ons centraal. Competentiebeleving draagt bij tot trots en vertrouwen.  
 • De leerkracht is docent (biedt aan) en is coach (voert gesprekken, moedigt aan, volgt, corrigeert).  We voeren structureel gespreken met kinderen om het eigenaarschap te bevorderen en het kind meer eigenaar te laten zijn van het leerproces.

Volgen, beoordelen en verantwoorden 

 • De leerlingen werken met hun eigen portfolio. Dit is een levend document waar het kind, gedurende het schooljaar, zijn leerproces in zichtbaar maakt.
 • Regelmatig vindt een uitwisseling plaats over de ontwikkeling van de leerling met ouders en kind, in de vorm van een dialoog (coachgesprek). 
 • Toetsen gebruiken we alleen als zelfevaluatie en procesevaluatie om het onderwijs af te stemmen op de behoefte van het kind/de groep kinderen.
 • We hanteren genormeerde (adaptieve) toetsen (Cito/IEP)

Openheid voor participatie ouders en leerling 

 • Leerkrachten werken samen met ouders, waarbij de leerkracht wordt gezien als onderwijsprofessional en de ouder als opvoeder.  
 • De leerkracht, de leerling en de ouders dragen samen de verantwoording voor het leerproces, de sociaal emotionele ontwikkeling en het welzijn van het kind. 

Ontwikkeldoelen schooljaar 2021-2022

Ter aanvulling op de visie hierboven, willen we graag komend schooljaar de onderwijsontwikkeling die we ingezet hebben verder verbeteren en borgen. De aandacht zal veel uitgaan naar het thematisch onderwijs verder uitbreiden en inhoudelijk verbeteren en het verder bekwamen in de coachgesprekken en het portfolio.

Ontwikkeldoelen schooljaar 2022-2023

Vanuit de bestaande visie willen we de volgende punten oppakken op de middellange termijn:  

 • We werken in ateliers of d.m.v. projecten thematisch.
 • We maken gebruik van een uitdagende leeromgeving binnen en buiten de school waarbij een onderzoekende leerhouding een voorwaarde is. 
 • Wij helpen leerlingen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Een goede variatie van het aanbod in ateliers kan hieraan tegemoet komen.